هدیه میگه تازه کس دادم کسم درد میکنه ولی‌ رضا این حرفا حالیش نیست