مریم برا یه مافنگی خوشحال پای بساط تریاک چه ساکی میزنه