لز ایرانی قاشق تو کسش میکنه کس هم دیگه رو میخورن حتما نگاه کنیید