دختره رسما بگا رفت پسره یجوری داره تلمبه میزنه که دختر مردم جر خورد